رکورد تولید خشخاش در افغانستان شکست! / افزایش 49 درصدی تولید تریاک در افغانستان