شورای عالی انقلاب فرهنگی هنوز چگونگی فعالیت دانشگاه ایرانیان را مشخص نکرده است