رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران:
مجلس از سرپیچی دولت دهم به سادگی گذشت