پیشنهاد نبیه بری برای حل بحران سوریه: گروه 2+5 تشکیل شود