نرخ موالید همچنان پایین تر از میانگین جهانی؛
ایران سومین کشور جمعیتی منطقه است