گزارش تصویری پنجمین روز بستری شدن آیت الله مهدوی کنی