تشریح آخرین وضعیت سلامت حضرت آیت الله مهدوی کنی از زبان سخنگوی تیم پزشکی