بیماری نادر نوزاد انگلیسی؛ نوزادی که بینی ندارد+عکس