«پراید 131» و «پژو پارس» بیشترین مشتریان بازار خودرو کشور را به خود اختصاص داده اند