جلوگیری از آلزایمز؛
تقویت توانمندی‌های مغز با «ذهن ورز» دانشگاه شریف