مطالعه جدید نشان می دهد؛
تاثیر جدایی والدین در بروز اختلالات روان‌تنی نوجوانان