معاون دانشگاه پیام نور خبر داد:
اعلام روش جایگزین فراگیر کارشناسی/ پذیرش بدون کنکور ۲ بار در سال