حذف رشته علوم انسانی در مدارس دولتی سیاست وزارت آموزش و پرورش نیست