در دوره جدید فعالیت‌ نهاد انجام شد:
ارسال بیش از یک میلیون نسخه کتاب به کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور