رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر:
آنفلوانزا چند موج دارد/ شدت بیماری زایی ویروسH۱N۱