نمایشگاه عکس ماگدا هوکل در مجموعه تئاتر شهر افتتاح می شود