فواید مصرف غذاهای فیبری در مقابله با بروز مشکلات ریوی