روایت ۳۰سال تلاش ایران در عرصه فضا/ قبل از انقلاب صفر مطلق بودیم