توافقات جدید اشتغالی تهران-توکیو/ گسترش همکاری‌های آموزش شغلی