دستگاههای نوارمغزی مشکلات زیادی دارند/بررسی مغز بدون نیاز به پزشک