دستگاه تولید همزمان برق از باد و دریا به ثبت بین‌المللی رسید