افزایش ریسک مرگ بیماران قلبی و ریوی باتنفس هوای آلوده تا۳۰سال بعد