بنزین در خلیج‌فارس ۱۰۰۰ تومان شد؛
صادرات نفت ارزان وفروش بنزین گران/سناریوی گرانی بنزین روی میزرفت؟