اختصاص 233 میلیارد تومان به صندوق‌های پژوهش و فناوری