تجهیزات و مواد آزمایشگاهی از مهم‌ترین گلوگاه‌های پیشرفت پژوهش هستند