رونق از فروردین به بخش صنعت بازمی‌گردد/ واکنش به رشد صنعتی منفی