افراد مبتلا به شیزوفرنی بیشتر مرتکب خودکشی می شوند