همکاری دانشگاه علمی کاربردی با ستاد مبارزه با مواد مخدر