نقدینگی ۳۰ درصد رشد کرد/ بدهی دولت ۱۸.۶ درصد بیشتر شد