نشانه های وجود انگل در بدن ما و راه های مقابله با آن