استفاده بورس‌بازان از صف فروش/چه کسانی از انتخاب ترامپ سود بردند؟