برگزاری ۲۰ مناقصه نفت و گاز در ایران/رکورد جدید مشارکت نفتی روسها