رویترز:قیمت هفتگی نفت آمریکا تحت تاثیرتوافق اوپک 20 درصد افزایش یافت