پشت پرده هجمه ها علیه طرح تحول سلامت/ مردم آسیب می بینند