آغاز برندسازی پمپ بنزین ها از ماه آینده/قیمت سوخت افزایش نمی یابد