1040روستای کردستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند