سازمان مردم نهادی که ۵۰۰ کودک بازمانده از تحصیل را زیر چتر آموزش برد