یک مقام مسئول در صندوق بازنشستگی کشوری:
میزان پرداختی مستمری بگیران ۲ برابر افزایش یافت