تکلیف پول درمان کارگران باید روشن شود/ شفاف سازی ترس ندارد