افزایش 3 برابری سرطان حنجره در زنان/ سیگار عامل اصلی