اختصاص بیش از سه میلیارد تومان برای احداث پارک بانوان/ عدالت جنسیتی در اولویت است