پتروشیمی ایران دیگر واردکننده صرف فناوری نیست/همکاری با اروپایی ها