امکانات تولید کیت تشخیصی در سرم سازی اراک فراهم شد