آبرسانی تانکری به ۱۶۰ روستای خوزستان از امروز متوقف می‌شود