نشانه‌هایی که به شما می‌گوید بدنتان استرس فراوانی را تحمل می‌کند