چینی ها در دوران تحریم پول نفت خودمان را به اسم فاینانس به ما می دادند