با مصرف این نوشیدنی پرطرفدار سکته قلبی در یک قدمی شماست!