کار و تلاش عامل اصلی پویایی جامعه/ اشخاص تنبل از لحاظ اجتماعی وابسته می‌شوند