وزیر نفت ازمنطقه محروم ملاشیه اهوازبازدیدکرد/مشکل آب شرب حل میشود