دولت‌های جدیدی به توافق کاهش تولید نفت اضافه می‌شوند